การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน สวัสดีครับผมชัดจังจะมาอธิบายถึงขั้นตอนการเปิดข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกท่านควรรู้เพราะทุกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อราคาการตัดสินใจลงทุน และสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นเนื่องจากข้อมูลที่บริษัทส่งเข้ามาผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ จะถูกเผยแพร่ไปยังผู้ลงทุนผ่านช่องทางต่างๆเช่น เว็บไซต์ ซึ่งผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่เปิดผ่านตลาดหลักทรัพย์ต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องหรือไม่ใช้ข้อความโอ้อวด ให้ข้อมูลที่เพียงพอเปิดเผยทันเวลาเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมและชัดเจน โดยเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะส่งเพียงภาษาเดียวไม่ได้นะครับ ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่มีความชัดเจนและไม่เชียร์หุ้นตัวเอง แล้วบริษัทจะส่งข่าวได้ในช่วงเวลาไหนบ้างดูกัน

เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอบริษัทสามารถส่งข่าวได้ 3 ช่วงเวลาดังนี้เช้า 06:30 ถึง 9:00 กลางวันตั้งแต่ 12:30 – 13:30 และเย็นตั้งแต่ 17:00 – 22:00 ห้ามส่งในช่วงเวลาเปิดซื้อขาย เพราะหลักทรัพย์ท่านอาจถูกพักการซื้อขายได้นะครับ ซึ่งหากเปิดเผยข้อมูลไม่ทันก่อนเปิดการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาขึ้นเครื่องหมายอย่างนี้
H พักการซื้อขาย หากจบช่วงการซื้อขายจะเปลี่ยน SP เพื่อหยุดการซื้อขายต่อ
NP เพื่อให้ทราบว่ามีข้อมูลสำคัญกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนแต่ไม่ถึงขั้นหยุดการซื้อขายและเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วจะขึ้น NR เพื่อบอกให้ผู้ถือหุ้นทราบครับ

แล้วมาตรการกำกับดูแลการเปิดเผยสารสนเทศจะมีระดับไหนบ้าง มีตั้งแต่มาตรการทั่วไปที่จะมีการแจ้งให้แก้ไข มาตรการตักเตือน มาตรการระดับกลางเช่นการขึ้นเครื่องหมาย การออกข่าว Alert ไปจนถึงมาตรการขึ้นรุนแรงคือการเพิกถอนบริษัท มาถึงอีกส่วนสำคัญที่บริษัทจะต้องเรียนรู้คือประเภทสารสนเทศที่ต้องเปิดเผยจะมีอะไรบ้างนั้น และเปิดเผยเมื่อไหร่ไปดูกันเลยครับ

Photo by Austin Distel on Unsplash

เริ่มกันที่การเปิดเผยตามเหตุการณ์ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 รูปแบบดังนี้

1. ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยทันทีซึ่งเป็นข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาและสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน เช่น วันกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลการเพิ่มทุนลดทุนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การผิดนัดชำระหนี้ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม กรรมการผู้จัดการลาออกเป็นต้น

2. ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยภายใน 3 วันทำการเป็นข้อมูลที่ควรแจ้งให้ทราบแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนโดยตรงเช่น ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้สอบบัญชี

3. ข้อมูลต้องเปิดเผยภายใน 14 วันเป็นข้อมูลที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเช่นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประเภทต่อมาเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามรอบบัญชีในส่วนของประเภทนี้ต้องตั้งใจดูให้ดีนะครับ อย่างแรกเป็นงบการเงินแบ่งออกเป็นงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี และงบการเงินรายปีโดยบริษัทต้องส่งงบรายไตรมาสฉบับสอบทานภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีและงบการเงินรายปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายใน 2 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีแต่ถ้าบริษัทส่งงบการเงินไตรมาส 4 ด้วยความสามารถส่งงบการเงินรายปีได้ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีนะครับ โดยวิธีการนำส่งให้บริษัทออนไลน์ งบการเงินฉบับเต็มแบบ F-45 และ MD&A หากบริษัทมีรายได้หรือกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงมากกว่า 20% จากงวดเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ให้บริษัทนำส่งบทสรุปประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีจากตรวจสอบ หรือสอบทานงบการเงินด้วยนะครับ

ต่อมาเป็น 56-1 ซึ่งมีกำหนดส่งภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีและแบบ 56-2 หรือ Annual report กำหนดส่งภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี โดยรายงานทั้ง 2 ฉบับนี้ให้บริษัทส่งแบบ online ไม่ต้องส่งเป็น Hard Copy นะครับ หากบริษัทจดทะเบียนส่งงบการเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการขายจนกว่าบริษัทจดทะเบียนจะสามารถส่งงบการเงินได้และถ้าบริษัทจดทะเบียนในสามารถนำส่งงบการเงินได้ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่กำหนดอาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนได้ สำหรับความเห็นสอบบัญชีก็มีความสำคัญนะครับ หากผู้สอบไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน แสดงว่าบริษัทเริ่มมีปัญหา ในกรณีนี้ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายโดยขึ้นเครื่องหมาย SP 1วันเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลโดยบริษัทต้องชี้แจงสาเหตุวิธีแก้ปัญหาและระยะเวลาที่ใช้ด้วย ภายหลังจากนั้นตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย NP เพื่อให้ทราบว่ายังมีข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น แต่หากผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบไม่ถูกต้อง แสดงว่างบไม่สามารถใช้ในการตัดสินใจลงทุนได้ ตลาดหลังทรัพท์จะขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจะแก้ไขงบการเงินให้ถูกต้อง สุดท้ายถ้างบการเงินประจำปีฉบับตรวจสอบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 0 ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาให้เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน โดยจะขึ้นเครื่องหมาย NC

และมาถึงการเปิดเผยข้อมูลประเภทสุดท้ายครับ คือเปิดเผยตามรอบเวลาอื่นๆได้แก่รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนมีกำหนดส่งทุก 6 เดือน คือภายใน 30 วันนับแต่สิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคมจนกว่าจะใช้เงินเพิ่มทุนจนหมดและนำส่งโดยออนไลน์เพื่อเผยแพร่ ส่วนแบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้น หรือรายงาน Free Float ที่มีกำหนดส่งภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผมขอยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนี้นะครับ บริษัทที่มีรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคมจะต้องจัดประชุมภายในเดือนเมษายนและต้องนำส่งรายงาน Free Float ภายในวันที่ 14 พฤษภาคมโดยวิธีการนำส่งคือออนไลน์เพื่อเป็นข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อบริษัทจดทะเบียนต้องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศจะสามารถส่งข่าวได้ช่องทางไหน ท่านสามารถส่งผ่านระบบ set Link เริ่มจากต้องมีผู้สร้างข่าว กรอกข่าวใน template และอัพโหลดไฟล์ PDF โดยมีผู้อนุมัติตรวจสอบความถูกต้องก่อนการอนุมัติ ซึ่งหากอนุมัติแล้วข่าวนั้นก็สามารถเผยแพร่ได้ทันที หากบริษัทจดทะเบียนกับข้อความที่ไม่ถูกต้องให้บริษัทรีบดำเนินการแก้ไขและนำส่งข่าวที่ถูกต้องเข้ามาอีกครั้ง หรือบริษัทอาจได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้เพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูล รับสมัครงาน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์จำเป็นต้องติดตามเพื่อให้ข่าวของบริษัทจดทะเบียนมีความครบถ้วนชัดเจน ซึ่งเป็นข่าวที่สำคัญและบริษัทแจ้งไม่ทันในช่วงเวลาส่งข่าว ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ และการเข้าใช้งานในระบบ set Link ต้องทำอย่างไร ไม่ยากเลยครับ เพียงเข้าไปที่ www.setlink.set.or.th สำหรับบริษัทใหม่ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับ User ที่เข้าใช้งานเป็นประจำแต่ลืม password ให้กดขอรหัสผ่านใหม่โดยกรอกอีเมลที่ใช้สมัคร แล้วท่านจะได้รับรหัสผ่านใหม่ในอีเมล์ที่กรอกไว้ใน user โปรไฟล์ หากไม่ได้รับให้ติดต่อ Set Contact Center 020099999 เพื่อขอแบบฟอร์มรีเซ็ตพาสเวิร์ด และหากไม่ได้เข้าใช้งานเกิน 3 เดือนระบบจะล็อค account อัตโนมัติ ให้ติดต่อ Set Contact Center เช่นกันนะครับ ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดที่สำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศหากท่านมีข้อสงสัยสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ set Link ได้ที่ www.setlink.set.or.th หรือหากต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์เพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.set.or.th เข้าไปที่หลักเกณฑ์และการกำกับ เลือก Simplified Regulations ครับ